( ​ ( ( BLOOM! ) ) ​ )

sccd_degree_show_

$3.00 OSD

Buy

10 out of 15 available

Co-creators

sccd_degree_show_
100.00%

( ​ ( ( BLOOM! ) ) ​ )

sccd_degree_show_

Story

( 動畫組 ) ( 翁可芳 ) ( WENG KE FANG )
.


( ( 主要是講述 ) ) ( 花 ) ( 自身 ) ( 虛實 ) 之間的關係
.

( 人們藉由花煙想逃避的心態跟出口和自我安慰並且可以讓自己探索更多可能性,逃避現實偶爾是可以的,但久了就會不知不覺成了習慣而害了自己。 )
) ( ( ( ( 在逃避現實迷惘時,最後也要記得醒過來
.

( 開展前 ) 購買此 ( Vibe ) 並於 ( 展期 ) 抵達 ( 現場即可 ( 兌換 ( ( ( 貼紙 ) ) )

)( 主辦單位保有最終解釋本活動之權利

--------------------------------
(⠀( ( ⠀ ⠀ ⠀) )⠀) 2022 ) ( SCCD ) ( Degree ) ) ( ( Show ) )
( 6. ⠀ 03 ) ( 五 ) ⠀ ⠀ ⠀to ) ) ( 6. ⠀ 06 ) ( 一 )
10AM ) ⠀ ⠀( 08PM ( at ) (⠀( ( 松菸四號倉庫 ) )⠀)

Tags

#design #exhibition #sccd #2022 #degreeshow #keyvisual

Created on 2022/05/25 09:00:10 UTC

Contract Address

0x74247aE0D95E5be00ED105aFe03Ad0a98f3aEd8F

Token ID
62221
Chain
Polygon
Token Standard
ERC1155
Metadata URL
https://www.oursong.com/project/erc1155token-meta/62221.json