( ​ ( ( HEAVEN ) ) ​ )

sccd_degree_show_

$3.00 OSD

Buy

9 out of 15 available

Co-creators

sccd_degree_show_
100.00%

( ​ ( ( HEAVEN ) ) ​ )

sccd_degree_show_

Story

( 動畫組 ) ( 林本源 ) ( LUN BEN YUAN )
.


( ( 主要是講述 ) ) ( 人類 ) ( 爭奪 ) ( 世界 ) 之間的關係
.

( 在距今現在人類文明的300年之後,地球可用能源幾乎耗盡枯竭,而最後的能源被掌握在少數權力組織手上,但這些看似為人類帶來最後希望的「能量生命體」似乎想告訴人們甚麼? )
) ( ( ( ( 思考人類的本性 本質
.

( 開展前 ) 購買此 ( Vibe ) 並於 ( 展期 ) 抵達 ( 現場即可 ( 兌換 ( ( ( 貼紙 ) ) )

)( 主辦單位保有最終解釋本活動之權利

--------------------------------
(⠀( ( ⠀ ⠀ ⠀) )⠀) 2022 ) ( SCCD ) ( Degree ) ) ( ( Show ) )
( 6. ⠀ 03 ) ( 五 ) ⠀ ⠀ ⠀to ) ) ( 6. ⠀ 06 ) ( 一 )
10AM ) ⠀ ⠀( 08PM ( at ) (⠀( ( 松菸四號倉庫 ) )⠀)

Tags

#design #exhibition #sccd #2022 #degreeshow #keyvisual

Created on 2022/05/25 08:43:10 UTC

License for owners

Non-Commercial-Attribution License

Contract Address

0x74247aE0D95E5be00ED105aFe03Ad0a98f3aEd8F

Token ID
62209
Chain
Polygon
Token Standard
ERC1155
Metadata URL
https://rarible.com/token/polygon/0x74247ae0d95e5be00ed105afe03ad0a98f3aed8f:62209