( ​ ( ( ​ ​ ​ Final Chapter ​ ​​​ ) ) ​ )

sccd_degree_show_

$3.00 OSD

Buy

10 out of 15 available

Co-creators

sccd_degree_show_
100.00%

( ​ ( ( ​ ​ ​ Final Chapter ​ ​​​ ) ) ​ )

sccd_degree_show_

Story

( 動畫組 ) ( 楊欣儒 ) ( YANG XINRU )
.


( ( 主要是講述 ) ) ( 愛 ) ( 成就 ) ( 願望 ) 之間的關係
.

( 從前,有一個躁動的靈魂,他覺得世界很大,有好多東西等著他探索,所以他離開故鄉去旅行。

從前,有一個躁動的靈魂,他受夠單調乏味的規矩「再這樣下去我只會變成一個又禿又無聊的大叔,我不要!」他這樣想,所以他離家出走。

生命奇妙的就是,只要踏出自己的小宇宙,世界就會帶給人們驚喜... )
) ( ( ( ( 沒有要給觀者什麼,只是因為我不想再為他們傷心,所以給他們一個快樂大結局。
.

( 開展前 ) 購買此 ( Vibe ) 並於 ( 展期 ) 抵達 ( 現場即可 ( 兌換 ( ( ( 貼紙 ) ) )

)( 主辦單位保有最終解釋本活動之權利

--------------------------------
(⠀( ( ⠀ ⠀ ⠀) )⠀) 2022 ) ( SCCD ) ( Degree ) ) ( ( Show ) )
( 6. ⠀ 03 ) ( 五 ) ⠀ ⠀ ⠀to ) ) ( 6. ⠀ 06 ) ( 一 )
10AM ) ⠀ ⠀( 08PM ( at ) (⠀( ( 松菸四號倉庫 ) )⠀)

Tags

#design #exhibition #sccd #2022 #degreeshow #keyvisual

Created on 2022/05/05 10:27:11 UTC

Contract Address

0x74247aE0D95E5be00ED105aFe03Ad0a98f3aEd8F

Token ID
59273
Chain
Polygon
Token Standard
ERC1155
Metadata URL
https://www.oursong.com/project/erc1155token-meta/59273.json