( ​ ( ( Loop ) ) ​ )

sccd_degree_show_

$3.00 OSD

Buy

10 out of 15 available

Co-creators

sccd_degree_show_
100.00%

( ​ ( ( Loop ) ) ​ )

sccd_degree_show_

Story

( 動畫組 ) ( 何超順 ) ( Ly Sieu Thuan )
.


( ( 主要是講述 ) ) ( 金錢 ) ( 階級 ) ( 權力 ) 之間的關係
.

( 一台載者不同階級的人不斷地啃食一個星球的資源而前進 )
) ( ( ( ( 社會階級會給不同階級帶來不同的待遇
.

( 開展前 ) 購買此 ( Vibe ) 並於 ( 展期 ) 抵達 ( 現場即可 ( 兌換 ( ( ( 貼紙 ) ) )

)( 主辦單位保有最終解釋本活動之權利

--------------------------------
(⠀( ( ⠀ ⠀ ⠀) )⠀) 2022 ) ( SCCD ) ( Degree ) ) ( ( Show ) )
( 6. ⠀ 03 ) ( 五 ) ⠀ ⠀ ⠀to ) ) ( 6. ⠀ 06 ) ( 一 )
10AM ) ⠀ ⠀( 08PM ( at ) (⠀( ( 松菸四號倉庫 ) )⠀)

Tags

#design #exhibition #sccd #2022 #degreeshow #keyvisual

Created on 2022/05/25 09:01:20 UTC

Contract Address

0x74247aE0D95E5be00ED105aFe03Ad0a98f3aEd8F

Token ID
62223
Chain
Polygon
Token Standard
ERC1155
Metadata URL
https://www.oursong.com/project/erc1155token-meta/62223.json