( ​ ( ( HANDLE WITH CARE ) ) ​ )

sccd_degree_show_

$3.00 OSD

Buy

10 out of 15 available

Co-creators

sccd_degree_show_
100.00%

( ​ ( ( HANDLE WITH CARE ) ) ​ )

sccd_degree_show_

Story

( 創媒組 ) ( 張如靜 ) ( ZHANG RU JING )
.


( ( 主要是講述 ) ) ( 過度擔憂 ) ( 感覺 ) ( 安慰 ) 之間的關係
.

( 我的發想來自隔離的時候沒有跟別人交流,所以開始想很多之前沒有想過的事情。我覺得想太多這件事情不太好,希望透過這個作品能讓大家開始去思考並講出內心的想法。也希望大家不要變成想太多的人。 )
) ( ( ( ( 受到安慰的影響
.

( 開展前 ) 購買此 ( Vibe ) 並於 ( 展期 ) 抵達 ( 現場即可 ( 兌換 ( ( ( 貼紙 ) ) )

)( 主辦單位保有最終解釋本活動之權利

--------------------------------
(⠀( ( ⠀ ⠀ ⠀) )⠀) 2022 ) ( SCCD ) ( Degree ) ) ( ( Show ) )
( 6. ⠀ 03 ) ( 五 ) ⠀ ⠀ ⠀to ) ) ( 6. ⠀ 06 ) ( 一 )
10AM ) ⠀ ⠀( 08PM ( at ) (⠀( ( 松菸四號倉庫 ) )⠀)

Tags

#design #exhibition #sccd #2022 #degreeshow #keyvisual

Created on 2022/05/25 08:58:15 UTC

Contract Address

0x74247aE0D95E5be00ED105aFe03Ad0a98f3aEd8F

Token ID
62219
Chain
Polygon
Token Standard
ERC1155
Metadata URL
https://www.oursong.com/project/erc1155token-meta/62219.json